Home My bitches Black bitches HJCH Pörgelóci Liliom

HJCH Pörgelóci Liliom

HJCH Pörgelóci Liliom

HJCH Pörgelóci Liliom

HJCH PÖRGELÓCI LILIOM (HD-C)

 

Date of birt : 02.04.2010.

High: 40 cm

 

Father:Ch.Kacér Bóbitás Strázsa, balck

Mother: Királytelki Piroska, black

 

SHOW RESULTES AND TITLES:


HUNGARIAN JUNIOR CHAMPION

 

3 x Hungarian Prim Junior

HJCH Pörgelóci Liliom

« Black bitches

« Back

Print